Костната аугментация представлява увеличаване на наличната кост с цел последващо имплантологично лечение. Има различни методи, като за целта се използват костни присадки и бариерни мембрани.

Костните присадки могат да бъдат от животински произход, от донорска човешка кост или от собствената кост на пациента (автогенен костен графт), като могат да бъдат под формата на костен блок или костни стружки.

Собствената човешка кост и най-добрият начин за увеличаване на наличната кост. Това е така, защото костният графт, бил той като костен блок или костни стружки се взима в момента на аугментацията и не търпи химическа или физическа обработка. Така се добива „жива кост“, която от едно място се премества на друго. Така клетките в костта започват веднага процесите на ремоделиране и заздравяне, като спомагат за по-бързото и сигурно свързване на костта. Поради това, че е собствена кост стопяването, което се получава при поставянето й не е така голямо както при другите видове кост. Това води до предвидими резултати при оперативната интервенция. Поради факта, че в костта клетките са живи не е необходимо изплозването на бариерни мембрани, дори  е противопоказано, защото те биха нарушили храненето на графта и биха довели до неговото некротизиране. Не на последно място е факта, че се елиминира възможността от алергична реакция, която е възможна към другите костни присадки от животински произход и чужда човешка кост. При комбинация на собствената кост с плазма богата на растежни фактори, която се получава от центрофугирането на кръв от пациента се намаляват сроковете за заздравяване.

Недостатъкът  на автогенните костни графтове е, че е необходима втора оперативна рана. В редица от случаите, в зависимост от мястото на аугментацията, костният графт се взима по съседство. Това не налага втора оперативна рана, а само леко разширение на разреза необходим за оперативната интервенция.

Автогенната кост може да се използва за възстановяване на хоризонтални и вертикални дефекти на алвеоларния гребен, за синус лифт, за запълване на алвеолата след екстракция на зъби с цел последващо поставяне на имплант, за възстановяване при загуба на кост около естествени зъби и импланти.

Д-р Константин Петков прилага техниките с автогенен костен графт в своята практика с помощта на съвременен пиезохирургичен апарат, чрез който добиването на автогенна кост е по-бързо и атравматично. Ако желаете да получите допълнителна информация, преглед и изготвяне на план за лечение се обадете и запишете час за преглед на телефон 0883 47 51 61.